PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM JAKIEGOKOLWIEK OPROGRAMOWANIA POCHODZĄCEGO Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

UMOWA LICENCYJNA

(dalej jako: „Umowa” lub „Umowa Licencyjna)

zawarta między:

Insly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: Al. Cyfrowa 6 (71-441 Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725912, NIP: 584-277-04-16, REGON: 369855135, kapitał zakładowy 18 100 złotych (zwaną dalej: „Licencjodawcą” lub „INSLY”)

a

Usługobiorcą (Klientem lub Użytkownikiem) zwanym dalej „Licencjobiorcą”

§ 1

UDZIELENIE I ZAKRES LICENCJI

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy Licencyjnej jest korzystanie, w sposób określony niniejszą Umową Licencyjną, ze zintegrowanego przetwarzania danych w chmurze www.insly.com dla celów administrowania propozycji ubezpieczeniowych, polis oraz dokumentów z tym związanych, takich jak aplikacje, oprogramowania, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane nośniki, dokumentacje, aktualizacje, nowe wydania i inne komponenty czy materiały zapewnione na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej (dalej jako: „Oprogramowanie”).

 2. W ramach opłaty za Licencję, po uprzednim zapoznaniu się przez Państwa z umową licencyjną oraz pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania jej warunków, INSLY udziela Państwu niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach szczegółowo określonych niniejszą Licencją.

 3. Zaakceptowanie przez Państwa warunków niniejszej Licencji oznacza, iż są Państwo świadomi tego, że Oprogramowanie może być użytkowane tylko przez taką ilość użytkowników za jaką Opłata za Licencję została uiszczona. Każde użytkowanie Oprogramowania niezgodne z treścią Licencji, w tym przez wielu użytkowników lub w sieci przekraczającej liczbę użytkowników, za których Opłata za Licencję została uiszczona jest niedopuszczalne i może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń względem użytkowania Oprogramowania w sposób niezgodny z Licencją.

 4. Wszelkie opłaty nie zawierają podatków, opłat lub ceł mających zastosowanie na mocy jakichkolwiek aktów prawnych lub nałożonych przez organy podatkowe. Jeżeli niniejsza Licencja nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy w tym w szczególności należności publiczno-prawne obciążają Licencjobiorcę.

 5. INSLY na mocy niniejszej Umowy wystawia Fakturę VAT za świadczone usługi.

 6. Akceptując warunki Licencji zobowiązują się Państwo do informowania INSLY o wszelkich zmianach dotyczących aktualizacji danych płatniczych.

 7. Opłata za Licencję nie jest wymagana w ciągu pierwszych 2 tygodni („Okres Próbny”) użytkowania Oprogramowania. Po upływie tego okresu zgodnie z warunkami niniejszej Licencji opłata będzie naliczana co miesiąc do 5 dnia miesiąca w kwocie określonej w Umowie licencyjnej. W czasie okresu próbnego użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z Oprogramowania bez ponoszenia dalszych kosztów.

§2

OGRANICZENIA

 1. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Licencji lub gdy prawo powszechnie obowiązujące nie stanowi inaczej, na mocy Licencji zobowiązują się Państwo do:

 1. nie przechowywania w ramach Oprogramowania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 2. nie kopiowania lub nie podejmowania jakichkolwiek prób kopiowania Oprogramowania dla celów innych niż te przewidziane przez niniejszą Licencję;

 3. nie wynajmowania, nie wydzierżawiania, nie udzielania sublicencji, nie pożyczania, nie tłumaczenia, nie scalania, nie przetwarzania, nie zmienia oraz niemodyfikowania Oprogramowania bez zgody i porozumienia z INSLY;

 4. nie demontowania, nie rozdzielania, nie przeprowadzania procesów inżynierii wstecznej, Anie nie tworzenia dzieł pochodnych opartych w całości lub w części na Oprogramowaniu, ani nie próbować podejmować podobnych działań, z wyjątkiem sytuacji w których takie działania nie mogą być zakazane ponieważ są one niezbędne w celu osiągnięcia interoperacyjności oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz pod warunkiem, że wszelkie informacje uzyskane przez Państwa w wyniku takich działań:

  1. są wykorzystywane jedynie w celu osiągnięcia interoperacyjności Oprogramowania z innym oprogramowaniem, oraz

  2. nie są niepotrzebnie ujawniane czy przekazywane trzeciej stronie bez wcześniejszej pisemnej zgody, oraz

  3. nie są wykorzystywane w celu wytworzenia oprogramowania, które jest zasadniczo podobne do Oprogramowania;

 5. nadzorowania oraz kontrolowania sposobu wykorzystywania Oprogramowania oraz zapewnienia, że Oprogramowanie jest wykorzystywane przez Państwa pracowników oraz przedstawicieli zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

§3

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej wobec niniejszego Oprogramowania, bez względu na lokalizację, należą do INSLY LIMITED, a prawo do użytkowania Oprogramowania jest udzielane na podstawie sublicencji przez INSLY i nie stanowi prawa własności. W związku z powyższym nie nabywają Państwo innych praw niż tylko i wyłącznie prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami wynikającymi wprost z Licencji.

 2. Wszelkie dane wprowadzane do systemu przez użytkownika (Licencjobiorcę) takie jak np. baza danych klientów, polis i dokumentacji ubezpieczeniowej należą do Licencjobiorcy.

 3. W przypadku otrzymania dostępu do oprogramowania w postaci kodu źródłowego lub odblokowanego kodowania, w tym między innymi, lecz nie wyłącznie JavaScript lub CSS, zobowiązują się Państwo do nie podejmowania jakichkolwiek prób oraz działań zmierzających do kopiowania, modyfikowania, adaptowania lub w inny sposób ujawniania żadnych części Oprogramowania. Niedozwolone jest również namawianie do tego celu osób trzecich.

 4. Równocześnie zachowują Państwo wszelkie prawa własności względem swoich dokumentów, które zostaną przez Państwa dodane lub pobrane z Oprogramowania, jak również innych danych cyfrowych i informacji, które wprowadzone zostaną przez Państwa do Oprogramowania w tym do Danych Klientów, polis, dokumentacji Licencjobiorcy.

 5. W odniesieniu do prawa własności stosować należy przepisy wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.).

§4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Licencjobiorca oświadcza, że posiada tytuł do powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) w stosunku do danych powierzonych Licencjodawcy.

 2. Licencjobiorca powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych Umową o świadczeniu usług oraz niniejszą Umową.

 3. Powierzone Licencjodawcy dane osobowe obejmują dane w zakresie wskazanym w § 4 ust. 5, zebrane i zawarte w szczególności w drukach, formularzach, a zwłaszcza w Oprogramowaniu.

 4. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Licencjodawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych przez Licencjobiorcę danych osobowych tj. wykonywania następujących czynności na danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie, o ile jest to konieczne do zrealizowania celu, o którym mowa w § 4 ust. 5 poniżej.

 5. Strony niniejszej Umowy określają następujący zakres powierzenia:

 1. przedmiot przetwarzania: realizacja przedmiotu Umowy o świadczenie usług tj. świadczenie usług w postaci udostępniania systemu Insly (Oprogramowania),

 2. czas trwania przetwarzania: określony, zgodny z okresem obowiązywania Umowy o świadczenie usług,

 3. charakter przetwarzania: ciągły i bezpośredni,

 4. cel przetwarzania: wykonanie Umowy o świadczenie usług,

 5. sposób przetwarzania: zautomatyzowany i niezautomatyzowany,

 6. rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, numery rejestracyjne pojazdów,

 7. kategorie osób, których dane dotyczą: dane klientów agentów ubezpieczeniowych,

 1. Pozostałe postanowienia w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

§5

OBOWIĄZKI INSLY

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych wprowadzonych do systemu w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa oraz w zgodzie z treścią Ustawy i rozporządzeń właściwych.

 2. Ochrona danych następuje z należytą starannością, przy użyciu wskazanych w Ustawie i właściwych Rozporządzeniach systemów, przewidzianych do odpowiedniej ochrony oraz przetwarzania danych osobowych powierzonych INSLY.

 3. INSLY zobowiązuje się do nie przekazywania oraz nieudostępniania osobom trzecim powierzonych danych osobowych.

 4. INSLY zobowiązuje się wyłącznie do przechowywania oraz ochrony powierzonych danych osobowych. Wskazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach handlowych, a tym bardziej w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez INSLY.

 5. Standardowe poziomy świadczenia usług przez INSLY na rzecz Licencjobiorców zostały szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

 6. INSLY zastrzega, że Umowa Licencyjna może zawierać dodatkowe obszary nie uwzględnione w Załączniku nr 1.

§6

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Żaden z przepisów niniejszej Licencji nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności INSLY wobec:

  1. śmierci lub szkody osobistej powstałej w wyniku zaniedbania Spółki,

  2. oszustwa,

  3. innej powstałej szkody, która nie może zostać wykluczona bądź ograniczona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Maksymalna łączna odpowiedzialność INSLY na mocy niniejszej Licencji lub w związku z nią, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), czy w inny sposób, będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty równej sumie 12 miesięcznych opłat licencyjnych otrzymywanych przez INSLY od Licencjobiorcy.

 3. INSLY nie odpowiada za:

  1. utratę zysków,

  2. przerwę w działalności,

  3. utratę oczekiwanych oszczędności,

  4. utratę relacji biznesowych czy reputacji,

  5. jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią stratę lub szkodę materialną lub niematerialną, która wynika z niewłaściwego użytkowania Oprogramowania.

 1. Niniejsza Licencja określa pełen zakres zobowiązań oraz odpowiedzialności w odniesieniu do Oprogramowania. Poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszej Licencji nie istnieją żadne warunki, gwarancje bądź inne zależności ciążące na INSLY.

§8

DODATKOWE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU KONSUMENTA

 1. W przypadku konsumenta INSLY zobowiązuje się zobowiązuje się do dostarczenia Oprogramowania oraz dokumentów niezbędnych do jego funkcjonowania do użytku wewnętrznego dla celów prowadzonej przez Państwa działalności. Państwo zobowiązani są do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z Licencją, w tym w szczególności zabrania się odsprzedaży Oprogramowania wraz z dokumentami.

 2. INSLY nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę zysków,

  2. przerwę w działalności,

  3. utratę oczekiwanych oszczędności,

  4. utratę możliwości biznesowych, życzliwości czy reputacji,

  5. jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią stratę lub szkodę, która wynika z niewłaściwego użytkowania Oprogramowania.

 3. Spółka odpowiada jedynie za powstała szkodę w przypadku naruszenia Licencji, zaniedbania, które jest oczywistym błędem INSLY, bądź w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów wynikającego z ustaleń pomiędzy Państwem, a Spółką na etapie udzielania Licencji.

§9

WYPOWIEDZENIE

 1. INSLY może wypowiedzieć niniejsza Licencję ze skutkiem natychmiastowym jedynie w formie pisemnej jeżeli Państwo:

  1. w sposób rażący naruszą postanowienia niniejszej Licencji oraz nie poczynią żadnych działań zmierzających do zmiany takiego stanu rzeczy w przeciągu 14 dni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia zawierającego takie żądanie,

  2. nie uiszczą Opłaty za Licencję przez dwa pełne miesiące.

 2. Niniejsza Licencja może zostać wypowiedziana przez obie wiążące ją strony w każdym momencie obowiązywania Umowy licencyjnej z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy licencyjnej wszelkie prawa udzielone Państwu na mocy niniejszej Licencji wygasną z upływem okresu wypowiedzenia. Państwo oraz inni użytkownicy, którzy za Państwa pośrednictwem (pracownicy) uzyskali dostęp do Oprogramowania oraz dokumentów, niezwłocznie utracą do nich dostęp. W związku z wypowiedzeniem Umowy licencyjnej zobowiązani zostają Państwo do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wynikających z niniejszej Licencji.

 4. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Licencji wszelkie dane osobowe, które wprowadzili Państwo za pomocą Oprogramowania, a znajdujące się w systemie zostaną trwale usunięte po upływie okresu wypowiedzenia lub na pisemną prośbę zostaną Państwu zwrócone w formie w jakiej zostały przekazane. Wyjątek stanowią te dane, których dłuższe przechowywanie jest niezbędne przez wzgląd na przepisy prawa. W takim przypadku INSLY zastrzega sobie prawo do wyeksportowania oraz dostarczenia Państwu, z zachowaniem należytej staranności, rzeczonych danych osobowych, obciążając przy tym Państwa kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z przeprowadzonymi działaniami. We wskazanym przypadku INSLY wyeksportuje rzeczone dane nawet w przypadku nieprzekazania Licencjodawcy pisemnej prośby w tym przedmiocie.

§10

KOMUNIKACJA

 1. W przypadku konsumentów komunikacja we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej Licencji odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail (info@insly.com), bądź drogą poczty tradycyjnej. Przy czym korespondencje uznaje się za doręczoną po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru, bądź zwrotną korespondencję e-mail informującą o tym fakcie.

 2. INSLY zastrzega sobie możliwość do przekazywania wszelkiej korespondencji drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej w formie listu poleconego na adres wskazany prze Państwa przy zawieraniu Umowy licencyjnej.

 3. W przypadku klienta biznesowego, jakiekolwiek zawiadomienie przesłane przez Państwa do nas lub przez nas do Państwa będzie uznane za otrzymane i odpowiednio dostarczone natychmiast po ukazaniu się go na naszej stronie, 24 godziny po wysłaniu e-maila oraz trzy dni po dacie wysłania listu pocztą. Potwierdzenie wysłania zawiadomienia będzie wystarczające, jeśli w przypadku listu będzie on odpowiednio zaadresowany, będzie miał odpowiedni znaczek oraz będzie umieszczony w skrzynce pocztowej, a w przypadku przesyłki drogą elektroniczną, e-mail przesłany będzie na wskazany adres e-mail adresata.

§11

ZDARZENIA BĘDĄCE POZA KONTROLĄ INSLY

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji, spowodowanych Zdarzeniami będącymi Poza Naszą Kontrolą. Zdarzenie będące Poza Naszą Kontrolą jest zdefiniowane poniżej w paragrafie 11 ust. 2.

 2. „Zdarzenie będące Poza Naszą Kontrolą” oznacza zdarzenie, które znajduje się poza naszą uzasadnioną kontrolą, takie jak, między innymi, awaria publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

 3. W przypadku zaistnienia Zdarzenia będącego Poza Naszą Kontrolą, które wpłynie na wykonanie przez nas naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji:

  1. nasze zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji zostaną zawieszone, a czas na wykonanie naszych zobowiązań zostanie wydłużony na okres trwania Zdarzenie będącego Poza Naszą Kontrolą; oraz

  2. podejmiemy odpowiednie kroki w celu znalezienia rozwiązania, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji będą mogły być wykonane, pomimo Zdarzenia będącego Poza Naszą Kontrolą.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej za

 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

 3. Wszelkie zmiany Umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej.

 4. Wszelkie ewentualne spory w związku z wykonaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie wyczerpania możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Strony uzgadniają, iż spory pomiędzy Stronami rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.

 5. INSLY może przekazać swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji innej organizacji, jednak ten fakt nie będzie miał wpływu na Państwa prawa i zobowiązania Spółki wynikające z niniejszej Licencji.

 6. Państwo mogą przekazać swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji innej osobie, po uprzednim otrzymaniu na to uprzedniej pisemnej zgody INSLY, pod rygorem nieważności.

Załącznik nr 1

Umowa o Poziomach Świadczenia Usług

Niniejsza umowa o poziomach świadczenia usług („UoPŚU“) opisuje standardowe poziomy świadczenia usług, które licencjobiorca („klient“) otrzymacie od
licencjodawcy („dostawca”).

Niniejsza UoPŚU stanowi część umowy licencyjnej („umowa”) pomiędzy klientem i dostawcą. Chociaż UoPŚU obejmuje kluczowe obszary wsparcia, umowa może zawierać obszary nie uwzględnione w niniejszej UoPŚU.

CEL

Działalność klienta zależy od oprogramowania jako usług („oprogramowanie”) świadczonych, utrzymywanych i wspieranych przez dostawcę. Niektóre z nich mają krytyczne znaczenie dla działalności.

Niniejsza UoPŚU określa otrzymanie jakich poziomów reakcji i wsparcia gwarantuje się na rzecz klienta dla określonych części oprogramowania. Wyjaśnia ona również jakie kary zostaną zastosowane wobec dostawcy, jeżeli nie zapewni on tych poziomów.

Niniejsza UoPŚU tworzy ważną część umowy pomiędzy klientem i dostawcą. Jej celem jest umożliwienie obu stronom skutecznej współpracy.

ŚWIADCZONE USŁUGI

Niniejsza UoPŚU obejmuje jedynie rozwiązanie w zakresie usługi informatycznej zintegrowanej chmury www.insly.com do administrowania wniosków, polis i dokumentów powiązanych z ubezpieczeniami, w tym aplikacji, oprogramowania, sprzętu, baz danych, interfejsów, powiązanych mediów, dokumentacji, aktualizacji, nowych wydań i innych elementów.

NIEZAWODNOŚĆ

Dla celów pomiaru jakości usług, które dostawca świadczy na rzecz klienta, dostawca zapewnia następujące zobowiązanie:

 • Dostawca zapewni klientowi dostęp do oprogramowania przez dwadzieścia cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu (24×7) według wskaźnika 99 % („miara niezawodności”).

 • Centrum wsparcia klienta przez dostawcę („centrum”) jest dostępne w godzinach pracy:

8.00 – 17.00 (strefa czasowa CET) w zakresie czatu internetowego i wsparcia przez email.

ZGŁASZANIE PRÓŚB

Klient ma prawo zgłosić dowolne prośby związane z oprogramowaniem wysyłając emaila na adres publicznego wsparcia klienta (pomoc@insly.com) lub wpisując ją w czacie oprogramowania wewnętrznego. Wszystkie zgłoszone prośby są rejestrowane w systemie odtwarzania próśb dostawcy („system”), po zarejestrowaniu prośbie przypisany jest numer, poziom istotności i jeden z poniższych rodzajów:

Rodzaj: Problem (Bug)

Problem rozumiany jest jako dowolna nieprawidłowość w działaniu cech(y) systemu, której wcześniejsze działanie było prawidłowe, lecz w danym momencie działanie nie jest zgodne z instrukcją użytkownika; krytyczne uszkodzenie systemu lub jego części, gdy system lub jego część nie są dostępne do normalnego użytkowania. Rozwiązanie problemu i czas reakcji zależą od przypisanego następującego poziomu istotności:

 • Pilny – wpływ na wszystkich użytkowników oprogramowania i krytyczne funkcje. System i wszystkie jego funkcje całkowicie niedostępne, użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do systemu lub jego części.

 • Wysoki – wpływ na niektóre procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej, krytyczne funkcje lub niektórych użytkowników. Procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być kontynuowane z pewnymi ograniczeniami, nie istnieje obejście dotkniętej funkcjonalności.

 • Normalny – nie ma wpływu na żadne krytyczne funkcje oprogramowania, nie ma wpływu na żadnych użytkowników. Procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być kontynuowane, istnieje obejście.

 • Niski – mały błąd oprogramowania (np. błąd w tłumaczeniu, kwestie designu), nie ma wpływu na skutki procesów w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ma potrzeby obejścia.

Rodzaj: Prośba o konsultację/konfigurację

Prośba o zmianę konfiguracji oprogramowania, konsultację dotyczącą funkcjonalności, pomoc przy poprawianiu danych, dostęp użytkownika lub modyfikację praw do oprogramowania, import danych w oprogramowaniu (bez dodatkowego dostosowania), zmiany w wycenie taryf i warunków.

Rodzaj: Prośba o prace

Dodatkowa prośba o zmianę, udoskonalenie lub nową cechę funkcjonalności zainicjowana bezpośrednio przez użytkowników oprogramowania lub osobę trzecią. Kwestia ta nigdy nie została wdrożona w oprogramowaniu, ale zwrócono się o nią, jako nową, dodatkową rzecz do wykonania w oprogramowanie.

REAKCJA

Na każdą prośbę zarejestrowaną w systemie dostawca jest zobowiązany odpowiedzieć klientowi oraz przekazać wstępną reakcję. Czas na rozwiązanie i budżet prośby zależą od jej rodzaju – prośba związana z problemem jest rozwiązywana w ramach budżetu dostawcy i w zależności od poziomu istotności, podczas gdy rozwiązania pozostałych dwóch rodzajów prośby całkowicie zależą od umowy obu stron z klientem.

Czas odpowiedzi

Reakcją wstępną jest potwierdzenie przez dostawcę, że w systemie otrzymano prośbę o wsparcie. Gdy jest to możliwe, wstępna odpowiedź może zawierać już natychmiastowe rozwiązanie na prośbę klienta lub instrukcje/wskazówki do rozwiązania.

Czas wstępnej reakcji mierzony jest od momentu, w którym prośba klienta zostanie otrzymana w systemie do momentu, w którym wysyłana jest odpowiedź dostawcy.

Od dostawcy mogą pochodzić dodatkowe reakcje /pytania związane ze zgłoszoną prośbą i zakłada się, że klient przyjmie odpowiedzialność za odpowiedź i wyjaśnienie zgłoszonej prośby.

Czas na rozwiązanie

Dostawca zawsze podejmie starania zmierzające do rozwiązania problemów możliwie najszybciej. Uznaje on, że dostęp klienta do oprogramowania ma kluczowe znaczenie w jego działalności oraz, że wszelkie przerwy mogą spowodować straty pieniężne.

Jednakże dostawca nie jest w stanie zapewnić gwarantowanego 100%-go czasu na rozwiązanie. Jest to spowodowane tym, że charakter i przyczyny problemów mogą być bardzo różne.

We wszystkich przypadkach dostawca podejmie najlepsze starania zmierzające do rozwiązania problemów możliwie najszybciej. Przekaże on również częste raporty z postępów klientowi.

Zobowiązania szacowanych czasów na rozwiązanie można stosować jedynie dla problemów:

Rodzaj

Severity

Czas na rozwiązanie

Problem

Pilny

8 godzin roboczych

Wysoki

3 dni robocze

Normalny

10 dni roboczych

Niski

3 miesiące

Konsultacja/

konfiguracja

Oddzielna umowa

Prośba o pracę

Oddzielna umowa

Prośbę traktuje się jako rozwiązaną, gdy została ona naprawiona/rozwiązana w oparciu o opis przekazany przez klienta, wersja oprogramowania zostaje zaktualizowana i klientowi wysyła się (wiadomość email) zawiadomienie jako reakcję na wstępną prośbę.

Czas na rozwiązanie mierzony jest od momentu, w którym prośba klienta zostanie otrzymana w systemie do momentu, w którym zawiadomienie o rozwiązaniu (wiadomość email) wysyła się od dostawcy.

KARY

Jeśli dostawca nie dopełni gwarantowanego czasu na rozwiązanie i niezawodność, stosuje się karę w formie kredytu dla klienta.

Wielkość Kkredytu dla klienta mierzona jest jako połączone kryteria składające się z miary niezawodności oraz nierozwiązania kwestii w standardowym czasie na rozwiązanie:

 • Niezawodność KPI stanowi bezpośrednie przedstawienie lub miarę niezawodności i obliczane jest na koniec każdego miesiąca w oparciu o czas nieprzerwanej pracy oprogramowania, z wyłączeniem zaplanowanych przerw na konserwację.

 • Reakcja KPI stanowi procent zgłoszonych problemów klienta rozwiązanych w ciągu zdefiniowanego czasu na odpowiedź w zależności od poziomu istotności.

Niezawodność KPI

lub Reakcja KPI

Kredyt z miesięcznej opłaty licencyjnej

>= 99%

> 90%

0%

99% – 95%

90% – 80%

5%

95% – 90%

80% – 60%

10%

90% – 60%

60% – 40%

20%

60% >

40% >

50%

W celu otrzymania dowolnego, wyżej opisanego Kredytu klient musi zawiadomić wsparcie techniczne dostawcy w ciągu trzydziestu dni od momentu, w którym klientowi przysługuje otrzymanie Kredytu. Niespełnienie tego wymogu skutkuje utratą przez klienta prawa do otrzymania Kredytu.

WYŁĄCZENIA

Niniejsza UoPŚU definiuje standard i typowy poziom obsługi klienta, chociaż mogą one zostać zmienione na mocy specjalnej UoPŚU z klientem, z innymi warunkami świadczenia usług.

Zobowiązania UoPŚU dotyczące miary niezawodności nie obowiązują dla planowanych (i ogłoszonych z góry) okresów przerwy na konserwację, chociaż dostawca jest świadomy znaczenia oprogramowania dla działalności klienta i wszystkie zaplanowane przerwy będą przeprowadzane poza godzinami pracy oraz będą bardzo krótkie.

Niniejsza UoPŚU nie obowiązuje dla: (a) żadnych cech określonych jako Alpha lub Beta (o ile powiązana Dokumentacja nie określa inaczej), (b) cech wyłączonych z UoPŚU (w powiązanej Dokumentacji), ani (c) błędów:

 1. spowodowanych przez czynniki poza uzasadnioną kontrolą dostawcy;

 2. które wynikły z oprogramowania lub sprzętu klienta bądź oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej, lub w obu powodów;

 3. które wynikły z nadużyć lub innych zachować naruszających Umowę;

Załącznik nr 2

Umowa o powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Umowa stanowi część Umowy Licencyjnej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym (Licencjodawcą) oraz Licencjobiorcą, stanowiąc rozwiniecie postanowień zawartych w § 4 Umowy Licencyjnej.

§ 1

DEFINICJE

W związku z niniejszą umową, Licencjobiorca i Pomiot przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

 1. Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 2. Przetwarzanie Danych osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;

 3. Umowa – niniejsza umowa;

 4. Umowa Główna – Umowa o świadczenie usług zawarta z Insly sp. z o.o.

 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

 1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej.
 2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie Przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Licencjobiorcy.
 3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, aby w sposób prawidłowy wykonać niniejszą Umowę oraz, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

§ 3

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

  1. Licencjobiorca powierza Pomiotowi przetwarzającemu do Przetwarzania Dane Osobowe wskazane w § 5, a Podmiotowi Przetwarzającemu zobowiązuje się do ich Przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.

  2. Przetwarzanie Danych osobowych dotyczy klientów usługobiorcy oraz osób upoważnionych przez usługobiorcę.

  3. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 4

CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

 • Podmiot przetwarzający może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

 • Celem Przetwarzania Danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Umowy Głównej

 • W stosunku do Danych Osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

 • Zakres Przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje rodzaje Danych Osobowych wymienione w § 5 do Umowy.

 • Podmiot przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Licencjobiorcy. Za udokumentowane polecenie uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną na adres pomoc@insly.com lub na piśmie, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego Unii, któremu podlega Podmiot przetwarzający, w takim przypadku przed rozpoczęciem Przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Licencjobiorcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 • Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Podmiot przetwarzający jest obowiązany przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO.

§ 5

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Przetwarzaniu podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług na podstawie Umowy Głównej oraz dane powierzone licencjobiorcy w ramach podpisanych umów agencyjnych.

§ 6

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”) oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.

 2. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:

  1. zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały je w tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,

  2. zastosować środki określone w art. 32 RODO,

  3. pomagać, w miarę swoich możliwości, Administratorowi poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,

  4. uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO,

  5. udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO,

  6. umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się do nich,

  7. informować Administratora, jeśli jego zdaniem, wydane mu przez administratora polecenie narusza postanowienia RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych,

  8. informować Administratora, jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy stanie się on współadmnistratorem, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO,

  9. korzystać z usług innego podmiotu, zwanego dalej „Podwykonawcą”, wyłącznie za pisemną (w tym także elektroniczną) zgodą Administratora,

  10. jeśli przepis ust. 1 lit. i ma zastosowanie, korzystać z usług Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 • Podmiot przetwarzający w terminie 30 dni po zakończeniu przetwarzania danych osobowych bądź rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy (chyba że z zobowiązania licencjobiorcy wynikającego z umowy agencyjnej wynika inaczej), zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi wszelkich powierzonych danych osobowych oraz trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w jego posiadaniu kopii powierzonych danych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 • Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Podmiot przetwarzający Protokołem usunięcia danych, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, przekazanym elektronicznie na adres kontaktowy podany w systemie Insly w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych.

 • W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”. W skład EOG wchodzą następujące państwa: wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein.

 • Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy.

§ 7

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający podczas realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.

 2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania, na każde pisemne żądanie Administratora, wszelkich informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych Administratorowi do wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia, na pisemne żądanie Administratora, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych Umową oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji w przedsiębiorstwie Podmiotu przetwarzającego.

 3. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na każde pisemne żądanie Administratora, w terminie wskazanym przez Administratora poddać się audytowi w zakresie realizacji przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator ma obowiązek poinformowania Podmiotu przetwarzającego o planowanym audycie na 3 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż miesiąc od jego rozpoczęcia.

 4. Licencjodawca umożliwi audyty podmiotom będącym administratorem w stosunku do licencjodawcy, w zakresie powierzonych przez tego administratora danych.

 5. W ramach audytu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do umożliwienia osobom działającym w imieniu Administrator wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, oraz udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewnienia wglądu w dokumentację wymaganą przepisami RODO i odrębnymi przepisami, umożliwienia przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami RODO, które zostały stwierdzone w trakcie audytu.

 6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w RODO.

 7. Do prowadzenia audytu w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Administratora uprawniony jest wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Administratora osoba/podmiot.

§ 8

KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

 1. Podmiot przetwarzający pod-powierza dane osobowe:

 1. INSLY LIMITED („spółka”), zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 091639615, z siedzibą przy International House, 1 St. Katherine’s Way, Londyn E1 W 1 UN, Anglia

 2. Insly OÜ z siedzibą w Lõõtsa 8, Tallinn, Estonia, 11415, zarejestrowana pod nr 12514106

W celu wsparcia w realizacji Umowy Głównej i w zakresie określonym w § 4 ust. 5 umowy licencyjnej.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że zawarł z Podwykonawcami wskazanymi w niniejszym ustępie umowy pod-powierzenia przetwarzania danych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.

 1. Podmiot przetwarzający może dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym Podwykonawcom niż wskazani w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeśli wynika to z zakresu Umowy Licencyjnej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Administratora na powierzenie Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych w określonym celu i zakresie, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, wobec których administratorem jest Administrator, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.

 2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewniania, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Administratora w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej umowy oraz Podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w § 6 niniejszej Umowy.

 3. Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Podwykonawców w celu realizacji umowy licencyjnej lub niniejszej umowy w sytuacji, gdy dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się transferem danych osobowych poza EOG.

 4. Podmiot przetwarzający oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec administratora za działania i zaniechania Podwykonawcy.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

 1. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO oraz odrębnych przepisów o ochronie danych osobowych.

 2. Podmiot przetwarzający powinien przetwarzać powierzone dane w sposób określony przez Administratora, na jego udokumentowane polecenie, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną na adres pomoc@insly.com lub w drodze poleceń przekazywanych za pośrednictwem Oprogramowania Insly.

 3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w pomieszczeniach/obszarach i przy użyciu systemów informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Podmiot przetwarzający, w tym w szczególności jego pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe powierzone przez Administratora, zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzedzającym obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.

 5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Administratora na adres kontaktowy podany w systemie Insly niezwłocznie o fakcie:

  1. wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego przez Organ nadzorczy, w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,

  2. wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach
   w zakresie wykonywania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,

  3. innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,

  4. innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych w ciągu 24 h od ich stwierdzenia,

  5. złożenia jakiejkolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu przetwarzającego lub skierowanych do Administratora, lecz złożonych Podmiotowi przetwarzającemu przez jakiekolwiek osoby, w szczególności osoby fizyczne, których dane osobowe Podmiot przetwarzający przetwarza na podstawie niniejszej Umowy.

 1. W przypadku zawinionego braku realizacji któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w szczególności nie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Podmiot przetwarzający strat ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 2. W przypadku otrzymania przez Insly żądania od osoby której te dane dotyczą zgłoszonych na podstawie art. 15-22 rozporządzenia, licencjodawca poinformuje licencjobiorcę o tym fakcie w wspólnie ustali z nim sposób realizacji żądania.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.

 2. Niniejsza Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.

 3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.

§ 11

WZÓR PROTOKOŁU USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

W imieniu Insly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: Al. Cyfrowa 6 (71-441 Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725912, NIP: 584-277-04-16, REGON: 369855135, kapitał zakładowy 16 750 złotych (zwany dalej „Podmiotem przetwarzającym”) oświadczamy, iż dane osobowe przetwarzane przez Podmiot przetwarzający na zlecenie ………………….., zostały w dniu ………………………. trwale usunięte.

Poprzez trwałe usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 4 pkt 1 RODO).